اخبارشما

براساس آمارهای اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران، دستمزد ساعتی کارگر ساده حداکثر ۲۳هزار تومان است که نسبت به‌مدت مشابه سال قبل، ۴۳درصد افزایش پیدا کرده است.

در این گزارش دستمزد کارگران مختلف در حوزه‌های گوناگون اعلام شده است. گروه رانندگان ماشین‌آلات حمل‌ونقل، شامل ۹قلم از دستمزد انواع رانندگان و کمک‌رانندگان ماشین‌آلات است. بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی در این گروه مربوط به راننده تریلی است که نسبت به نیمه مشابه سال ۹۸، ۶۴.۷درصد افزایش پیدا کرده و به ساعتی حدودا ۳۰هزار تومان رسیده است.

کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی در این گروه مربوط به راننده‌ دامپر است که تنها ۳۵.۵درصد افزایش پیدا کرده و به ساعتی حدودا ۲۲هزار تومان رسیده است.

رانندگان ماشین سنگین: این گروه شامل ۱۱قلم از دستمزد انواع رانندگان و کمک‌رانندگان ماشین‌های سنگین است. بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «راننده بیل مکانیکی و دراگ لاین» با ۴۹.۴درصد افزایش است که این میزان افزایش موجب شده دستمزد ساعتی این رانندگان به حداکثر ساعتی ۲۸هزار تومان برسد.

 

 

کمترین افزایش دستمزد ساعتی در این گروه مربوط به «راننده ماشین‌های لوله‌گذار- سایدبوم» است که نسبت به نیمه مشابه سال گذشته ۲۴.۱درصد افزایش پیدا کرده و به رقم ۲۴هزار و ۵۰۰تومان نزدیک شده است.

کارگران بنایی ساختمان: کارگران در این گروه به ۵دسته تقسیم می‌شوند و حقوق‌های متفاوتی دریافت می‌کنند. «بنّای نماچین درجه‌یک» گروهی از کارگران در بخش کارگران ساختمانی هستند که یکی از بیشترین افزایش نرخ دستمزدها را در سال گذشته تجربه کرده‌اند. متوسط میزان دستمزد ساعتی این کارگران ۶۴.۵درصد افزایش پیدا کرده و در سال‌جاری به ۴۷هزار تومان رسیده است.

کمترین افزایش دستمزد در این حوزه مربوط به «بنّای نماچین درجه‌دو» و «بنّای سفت‌کار درجه‌یک» بوده که به‌ترتیب نسبت به‌مدت مشابه سال قبل، ۴۹درصد و ۴۸درصد افزایش پیدا کرده‌اند. هم‌اکنون حدود دستمزد ساعتی این کارگران به‌ترتیب - حداکثر- ۳۵هزار تومان و ۳۸هزار تومان است.

کارگران نقاش ساختمان: نقاشان تنوع شغلی آنچنانی ندارند و به ۲گروه درجه‌یک و درجه‌دو تقسیم می‌شوند. گروه درجه‌یک نقاشان ساختمان با حدود ۴۲درصد افزایش دستمزد ساعتی نسبت به‌مدت مشابه سال قبل، برای هر ساعت کار خود حداکثر ۴۵هزار تومان دریافت می‌کنند.

کارگران تاسیسات: کارگران در این گروه به ۱۴دسته تقسیم می‌شوند و حقوق‌های متفاوتی دریافت می‌کنند. استادکاران تاسیسات بیشترین افزایش نرخ دستمزد را در سال‌جاری (در گروه خود) تجربه کرده‌اند. دستمزد ساعتی آنها با ۵۶.۷درصد افزایش به حداکثر ۵۲هزار تومان رسیده است.

در این گروه کمترین افزایش نرخ دستمزد مربوط به عایقکار درجه‌دو تاسیساتی است که حقوق ساعتی آن با ۴۸.۹درصد به ساعتی - حداکثر- ۳۸هزار تومان رسیده است.

کارگران سیمان کار: کارگران در این گروه به ۴دسته تقسیم می‌شوند و حقوق‌های متفاوتی دریافت می‌کنند. بیشترین افزایش دستمزد در حوزه کارگران سیمان‌کار مربوط به سیمان‌کار درجه‌یک است که با ۴۶.۹درصد افزایش در یک سال به ساعتی حداکثر ۳۸هزار تومان رسیده است.

کمترین افزایش دستمزد در این گروه مربوط به کارگران کمک بندکش است که با ۳۱درصد افزایش دستمزد ساعتی، حقوق آنها به حداکثر ۲۵هزار تومان رسیده است

کارگران کاشی‌کار و آسفالت کار: کارگران در این گروه به ۲ دسته تقسیم می‌شوند و حقوق‌های متفاوتی دریافت می‌کنند. کاشی‌کاران هم مانند نقاشان در زیرمجموعه خود تنوع چندانی ندارند. دستمزد یک کارگر کاشی کار درجه یک با ۴۸ درصد افزایش نسبت به سال قبل، به ساعتی حداکثر ۴۳ هزار تومان رسیده است. دستمزد ساعتی کارگران آسفالت هم در سال‌جاری حداکثر، ۲۶هزار و ۶۰۰تومان برآورد می‌شود که ۶۵.۷درصد نسبت به‌مدت مشابه سال قبل بیشتر است.

دستمزد مشاغل مختلف در سال جاری اعلام شد

براساس آمارهای اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران، دستمزد ساعتی کارگر ساده حداکثر ۲۳هزار تومان است که نسبت به‌مدت مشابه سال قبل، ۴۳درصد افزایش پیدا کرده است.

در این گزارش دستمزد کارگران مختلف در حوزه‌های گوناگون اعلام شده است. گروه رانندگان ماشین‌آلات حمل‌ونقل، شامل ۹قلم از دستمزد انواع رانندگان و کمک‌رانندگان ماشین‌آلات است. بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی در این گروه مربوط به راننده تریلی است که نسبت به نیمه مشابه سال ۹۸، ۶۴.۷درصد افزایش پیدا کرده و به ساعتی حدودا ۳۰هزار تومان رسیده است.

کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی در این گروه مربوط به راننده‌ دامپر است که تنها ۳۵.۵درصد افزایش پیدا کرده و به ساعتی حدودا ۲۲هزار تومان رسیده است.

رانندگان ماشین سنگین: این گروه شامل ۱۱قلم از دستمزد انواع رانندگان و کمک‌رانندگان ماشین‌های سنگین است. بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «راننده بیل مکانیکی و دراگ لاین» با ۴۹.۴درصد افزایش است که این میزان افزایش موجب شده دستمزد ساعتی این رانندگان به حداکثر ساعتی ۲۸هزار تومان برسد.

کمترین افزایش دستمزد ساعتی در این گروه مربوط به «راننده ماشین‌های لوله‌گذار- سایدبوم» است که نسبت به نیمه مشابه سال گذشته ۲۴.۱درصد افزایش پیدا کرده و به رقم ۲۴هزار و ۵۰۰تومان نزدیک شده است.

کارگران بنایی ساختمان: کارگران در این گروه به ۵دسته تقسیم می‌شوند و حقوق‌های متفاوتی دریافت می‌کنند. «بنّای نماچین درجه‌یک» گروهی از کارگران در بخش کارگران ساختمانی هستند که یکی از بیشترین افزایش نرخ دستمزدها را در سال گذشته تجربه کرده‌اند. متوسط میزان دستمزد ساعتی این کارگران ۶۴.۵درصد افزایش پیدا کرده و در سال‌جاری به ۴۷هزار تومان رسیده است.

کمترین افزایش دستمزد در این حوزه مربوط به «بنّای نماچین درجه‌دو» و «بنّای سفت‌کار درجه‌یک» بوده که به‌ترتیب نسبت به‌مدت مشابه سال قبل، ۴۹درصد و ۴۸درصد افزایش پیدا کرده‌اند. هم‌اکنون حدود دستمزد ساعتی این کارگران به‌ترتیب - حداکثر- ۳۵هزار تومان و ۳۸هزار تومان است.

کارگران نقاش ساختمان: نقاشان تنوع شغلی آنچنانی ندارند و به ۲گروه درجه‌یک و درجه‌دو تقسیم می‌شوند. گروه درجه‌یک نقاشان ساختمان با حدود ۴۲درصد افزایش دستمزد ساعتی نسبت به‌مدت مشابه سال قبل، برای هر ساعت کار خود حداکثر ۴۵هزار تومان دریافت می‌کنند.

کارگران تاسیسات: کارگران در این گروه به ۱۴دسته تقسیم می‌شوند و حقوق‌های متفاوتی دریافت می‌کنند. استادکاران تاسیسات بیشترین افزایش نرخ دستمزد را در سال‌جاری (در گروه خود) تجربه کرده‌اند. دستمزد ساعتی آنها با ۵۶.۷درصد افزایش به حداکثر ۵۲هزار تومان رسیده است.

در این گروه کمترین افزایش نرخ دستمزد مربوط به عایقکار درجه‌دو تاسیساتی است که حقوق ساعتی آن با ۴۸.۹درصد به ساعتی - حداکثر- ۳۸هزار تومان رسیده است.

کارگران سیمان کار: کارگران در این گروه به ۴دسته تقسیم می‌شوند و حقوق‌های متفاوتی دریافت می‌کنند. بیشترین افزایش دستمزد در حوزه کارگران سیمان‌کار مربوط به سیمان‌کار درجه‌یک است که با ۴۶.۹درصد افزایش در یک سال به ساعتی حداکثر ۳۸هزار تومان رسیده است.

کمترین افزایش دستمزد در این گروه مربوط به کارگران کمک بندکش است که با ۳۱درصد افزایش دستمزد ساعتی، حقوق آنها به حداکثر ۲۵هزار تومان رسیده است

کارگران کاشی‌کار و آسفالت کار: کارگران در این گروه به ۲ دسته تقسیم می‌شوند و حقوق‌های متفاوتی دریافت می‌کنند. کاشی‌کاران هم مانند نقاشان در زیرمجموعه خود تنوع چندانی ندارند. دستمزد یک کارگر کاشی کار درجه یک با ۴۸ درصد افزایش نسبت به سال قبل، به ساعتی حداکثر ۴۳ هزار تومان رسیده است. دستمزد ساعتی کارگران آسفالت هم در سال‌جاری حداکثر، ۲۶هزار و ۶۰۰تومان برآورد می‌شود که ۶۵.۷درصد نسبت به‌مدت مشابه سال قبل بیشتر است.

 

 

منبع: برنا

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied

تبلیغات متنی