حمله به پایگاه آمریکایی

گروه مقاومت اسلامی به پایگاه آمریکایی واقع در استان الحسکه ی سوریه حمله کرد.

بیشتر